خارج شدن از حمام نیز مثل وارد شدن به حمام باید تدریجی باشد و فرد نباید به یکباره از فضای گرم داخل به فضای سرد بیرون وارد شود..

شستن پاها پیش از خروج از حمام توصیه می شود:

  • در فرد گرم مزاج و فصل گرما : با آب سرد
  • در فرد سرد مزاج و فصل سرما : با آب گرم
  • در فرد معتدل المزاج : با آب ولرم