این کار جزو اعمال منسوخ شده به حساب می آید غافل از آنکه فواید بسیاری دارد و از جمله آن که چرک پا را ازبین می برد و خستگی و کوفتگی پا را کاهش می دهد. در واقع این کار نوعی ماساژ کف پا محسوب می شود که امروزه بسیار مورد توجه است.همچنین جهت برخی انواع سردرد و اکثر بیماری های مغزی سودمند است .این عمل موجب جابه جایی مواد از قسمت های بالاتر به قسمت های پایین بدن می شود و هر چه سنگ پا خشن تر باشد جذب ماده بیشتر است.سنگ پا باید خشن و متخلخل باشد و کف پا و پاشنه پا را با آن بمالند اما این کار نباید در حالت ایستاده انجام شود.