اصلاح مزاج انسان

برای حفظ سلامتی در بدن باید اخلاط را به تعادل نگه داشت، یعنی برای نگهداری آن ها باید اخلاط را تقویت کرد. برای تقویت هر کدام لازم است غذای زاینده همان ماده یا خلط را به بدن رساند. از این رو به این کار (تقویت به عین) می گویند.

هر گاه یک یا چند ماده در بدن افزایش پیدا کند موجب بروز بیماری می شود. برای درمان آن بیماری باید آن ماده را کاهش داد و برای کاهش ماده اضافی باید از ضد آن استفاده کرد. مثلا برای کاهش حرارت (صفرا) باید رطوبت را افزایش داد (از صفرا زدا بهره گرفت) و برای کاهش سردی و خشکی باید از حرارت و رطوبت استفاده کرد (سودا زدا).

از این رو به این قاعده (درمان به ضد) و (تقویت به عین) می گویند.