اخلاق پزشکی در طب سنتی

اصل اول: تا می توانید با غذا درمان کنید، به دارو رو نیاورید.

اصل دوم: تا می توانید با داروی مفرد درمان کنید به داروی مرکب رو نیاورید.

اصل سوم: تا می توانید با داروی مرکب ساده(۲ترکیب، ۳ ترکیب) درمان کنید، به معجون قوی رو نیاورید، معجون قوی هشدار دارد.