آیا من بیماری را انتخاب می کنم؟

نه، شما فشار را برمی گزینی. این یک گزینش غیر مستقیم است. فشار بیماری زاست.
بیماری دستگاههای آسیب پذیر بدن را هدف قرار می دهد، وقتی شما در موقعیت های فشارزای زندگی و تنگناها قرار می گیرید.
روح ما همچون یک جوهر منفرد نمی تواند عمل کند باید ذهن و بدن هم با آن همراهی کنند. انتخاب روح سلامتی است.
وقتی از روح خود غافلیم و بدن فشار را نمی تواند تحمل کند، ذهن که عاشق کوچه پس کوچه هاست  و تکرار و تکرار، داستان بیماری را خلق می کند. چرا که بیشتر زندگی ما تحت سلطه ی غرایز است تا زمانی که به خود بیائیم و آگاهانه بخواهیم که تحت مدیریت ما در آید.
پس انتخاب یک زندگی آگاهانه نه ناخودآگاهانه و غریزی، خود به خودی اتفاق نمی افتد، باید گزینش شود، باید خلق و ایجاد شود.
افکار بی ارزش و به درد نخور و بیماری زا، همچون قارچ در ذهن ما می رویند تا در نهایت بدنمان را فاسد کنند، گر چه بیماری فوایدی نصیبمان می کند از جمله مراقبت و توجه عزیزانمان را، اما زمان آن فرا رسیده که اسرارش را بشناسیم، نقطه ضعف هایش را بیابیم و ریشه کنش سازیم.

بیماری ها زاییده ذهن بیمار هستند همان طور که ما می توانیم با تفکر سالم زندگی سالم داشته باشیم بنابراین با تفکر  سالم بدن سالم هم می توان داشت البته با استفاده از ذهن خودآگاه پس برای بدست آوردن ذهن آگاه و سالم باید رفت تا ته درد و زمانی که تجربه زایش و انتهای درد را کردیم به جایی  از حضور و آگاهی می رسیم که دیگر نیازی برای رنج کشیدن نمی بینیم پس دوباره می شود متولد شد از درد و رنج بیماری