انسان چیست؟

الکسیس کارل با توجه به پژوهش هایی که انجام داده است، می گوید: انسان موجودی است بسیار کوچک که عجایب و پیچیدگی های دهها کهکشان در وجودش تجمع یافته است. اگر طول رشته های بلند و مارپیچ (دی.ان.ای) را باز کنیم و به یکدیگر متصل نمائیم حدود ۸۰۰ برابر فاصله بین زمین و خورشید است. با این وجود تمامی این رشته های مولکولی (دی.ان.ای) به اندازه یک گردو است.