اهمیت تغذیه در طب سنتی

  • حکیمان ایران زمین معتقد بودند: «اگر طبیب درمان بیمار خود را از اصلاح غذای او آغاز نکند گویی بر کشتن وی جرأت یافته است» و این جمله بسیار هشدار دهنده و تمام کننده است.
  • حکیم رازی می فرماید: “هر طبیبی قبل از اینکه با غذا درمان کند اگر به دارو رو بیاورد، کمر به قتل بیمار بسته است”.