تشخیص به وسیله درد

  1. درد در طرف راست بدن نشانه‌ای از کبد دارد و درد طرف چپ نشانه ناراحتی طحال است.
  2. سنگینی در عضو نشانه بیماری در اندامی است که عصب حسی ندارد یا حس خود را از دست داده است.
  3. کشیدگی دلیل زیاد بودن ماده بیماری و سوزناکی دلیل تندی ماده خلط است.
  4. رنگ سرخ ورم دلیل ماده صفرا و سختی آن دلیل سودا است.
  5. محل درد نیز نشانه‌ای از علت آن دارد، چنانکه درد انگشت دست: یا از عامل قبلی است یا نشان آسیب دیدن زوج ششم عصب گردن است.