واژه «استفراغ» به معنی خروج مواد به هرشکلی از بدن می باشد و واژه «احتباس» به معنی باقی ماندن و نگاه داشتن مواد در بدن است . در حالت سلامتی کامل ، بدن مواد زائد را از خود خارج کرده (استفراغ) و مانع خروج مواد مفید می گردد (احتباس)