طب کل نگر

کل نگری در طب به این معنی است که: برای تعریف سلامتی و بیماری، و همچنین برای پیشگیری و درمان بیماری ها تمامی دیدگاه ابعاد وجودی انسان در نظر گرفته شود و ارتباط او با بقیه پدیده های هستی مورد توجه واقع شود. بدین معنی که برای موضوع پیشگیری از بیماری و بهداشت، لازم است تا تمامی شرایطی که روی سلامتی یک انسان تاثیرگذار است از قبیل آب و هوا، تغذیه، فعالیت بدنی، شغل، محیط زیست، معماری محل کار و سکونت و همچنین مسائل روحی و عاطفی و فعالیت های ذهنی انسان، ارتباطات خانوادگی و جامعه را باید در نظر گرفت.برای درمان یک انسان که دچار بیماری شده است نیز لازم است تا همه نکاتی که گفته شد در نظر گرفته شود تا بتوان ریشه بروز یک بیماری را پیدا کرد و به درمان بیماری ها پرداخت.

تقریبا” در تمام فرهنگها و تمدنهای باستانی و اصیل در سراسر دنیا ، روش درمانی منحصر به فردی وجود داشته است که در مبحث دارو و درمان ، عمده نیازهای آن جامعه را برآورده میکرده است.(مانند طب سنتی ایرانی ، طب سنتی هند آیورودا- طب سنتی چین ، طب باستانی مصر ، طب سرخپوستان ، طب قوم مایا و ).