طب

طب به معنای علمی خارق العاده و مهارت در علم و صنایعی است که به اصطلاح اطبا دانشی است که احاطه بر احوال بدن انسان از نظر سلامتی و بیماری دارد. دانش طب بر پیشگیری از بیماری ها با آموزش روش صحیح زندگی تاکید دارد و پزشک موفق را پزشکی می دانند که سلامتی جامعه را حفظ کند و خود به خود با این تدبیر تعداد بیماران و مصرف دارو کاهش خواهد یافت.