• از تنش های احتمالی دوری کنید
 • روزه خبری بگیرید
 • از مشاوره افراد متخصص بهره مند شوید
 • دستور تنفس های عمیق را فراموش نکنید
 • باغبانی کنید
 • پرندگان و آکواریوم و ماهی
 • بازی کنید
 • مسافرت بروید
 • موسیقی مناسب گوش کنید
 • رنگ های مناسب انتخاب کنید
 • طلوع آفتاب را دریابید
 • عطرهای مناسب را برگزینید
 • از مشاهده زیاد تلویزیون و یا کارطولانی با رایانه و گوشی همراه بپرهیزید

دستور تنفس عمیق : روی زمین یا صندلی بنشینید ، چشم ها ببندید و۱۰ نفس عمیق به این شکل بکشید:

 • طی چهار شماره به آرامی هوا را از راه بینی داخل بکشید.
 • چهار شماره هوا را داخل ریه ها نگه دارید.
 • طی چهارشماره هوا را به آرامی از راه بینی خارج نمایید.
 • به اندازه دو شماره مکث نمایید.
 • دو نفس عادی بکشید.
 • سیکل را مجدد از اول شروع کنید.تا آخر تمرین نباید چشم ها باز شوند.