زمان برداشت و نگهداری گیاهان دارویی

هر گیاهی در طبیعت دارای روند رشد ویژه خود می باشد، خواص گیاهان دارویی در فصول هفته و حتی شب و روز متغیر هست به عنوان مثال برخی از گیاهان در روز و برخی دیگر در شب معطر می شوند. بنابراین زمان مناسب برداشت محصول دارای اهمیت خاصی است، قسمت های مختلف گیاه نیز دارای اثرات متفاوت هستند.

در بسیاری از موارد ماده موثر عمدتا در برگ و شکوفه و ریشه و ساقه و بذر یا میوه است. همیشه گل ها را قبل از آنکه رطوبت یا شبنم شبانه از بین برود جمع آوری کنید. کار جمع آوری برگ ها را پس از غروب آفتاب انجام دهید.

بعضی از گیاهان باید در ظرف در بسته و برخی دیگر در کیسه کتانی نگهداری شوند، کسانی که گیاهان را ذخیره می کنند باید مرتبا از نمونه ها بازدید کرده و از آفات و امراض احتمالی آن آگاه باشند.

بهتر است در منزل گیاهان را در ظرفهای شیشه ای نگهداری کنید.و از نگهداری آنها در ظرفهای پلاستیکی یا کیسه های پلاستیکی خودداری کنید.