چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزایش دهیم؟

 1. شكرگزار باشید.
 2. تحرك داشته باشید.
 3. مراقب تغذیه خود باشید.
 4. همیشه در حال یادگیری باشید.
 5. با طبیعت در تماس باشید.
 6. خود و دیگران را ببخشید.
 7. با خودتان خلوت كنید.
 8. در حق دیگران كار نیك انجام دهید.
 9. قدرت خنده را جدی بگیرید.
 10. به حیوانات غذا بدهید.
 11. اگر بچه كوچكی در خانواده دارید، با او وقت بگذرانید.
 12. با گیاهان صحبت كنید.
 13. در حق دیگران دعای خیر كنید.
 14. به كارهای جانبی مثل نقاشی و آشپزی و عكاسی بپردازید.
 15. كارها را صرفا از روی مهربانی انجام دهید.
 16. مراقبه كنید.
 17. جنبه مثبت قضایا را نگاه كنید.
 18. گاهی به تنهایی سفر كنید.
 19. موسیقی گوش كنید.
 20. از خودتان مراقبت كنید و آراسته باشید.
 21. با افرادی دارای فركانس ارتعاشی بالا بیشتر در ارتباط باشید.