شان والای انسان

فلین می سراید:

بزرگی و شان انسان در بزرگی و شان رویاهایش
در عظمت عشقش
در والایی ارزش هایش
و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است
بزرگی و شان انسان
در بزرگی و شان افکارش
در ارزش تجسم یافته اش
در چشمه هایی که روحش از آن سیراب می گردد
و در بینشی که بدان دست یافته نهفته است
بزرگی و شان انسان
در بزرگی و شان حقیقتی ست که بر لبان جاری می سازد
در یاری و مساعدتی که بذل می کند
در مقصدی که می جوید
و در چگونگی زیستن او نهفته است
شما چه فکر میکنید ؟؟