در هنگام استحمام رعایت فصل و مزاج اهمیت بسیاری دارد.به طور مثال در فصل تابستان ، فرد جوان و گرم مزاج باید از آب نیم گرم بلکه آب سرد استفاده کند و فضای حمام را در حالت سرد وتر نگه دارد ولی فرد با مزاج سرد باید فضای حمام را گرم و تر نماید.

از سوی دیگر در فصل زمستان ، فرد با مزاج گرم باید فضای حمام را درحالت گرم وتر و فرد سرد مزاج آن را در حالت گرم و خشک نگه دارد.