شستشو با آب سرد فقط در برخی شرایط خاص مجاز است :

  • مزاج فرد گرم باشد
  • فرد جوان باشد
  • در فصل تابستان باشد
  • در زمان گرم روز (ظهر) باشد
  • گوشت بدن در زیادی و کمی معتدل باشد
  • شخص غذایی که موجب فساد شود نخورده باشد
  • زکام و نزله نداشته باشد