طبع هر دوره از عمر انسان

عمر چهار مرحله دارد:

سن رشد: یا سن نمو که از صفر تا ۳۰ سالگی است (طبع دموی و صفراوی)
سن جوانی: یا سن وقوف یا رکود، از ۳۰ تا ۴۰سالگی است (طبع صفراوی)
سن میانسالی: سن فرودی و نو پیری که با بقاء انرژی همراه است یعنی از ۴۰ تا ۶۰ سالگی ( طبع سوداوی)
سن پیری: سن فرودی که با ناتوانی همراه است یعنی از ۶۰ سالگی به بالا ( طبع بلغمی)


البته امروزه زندگی بشر به علت گرایش به ماشینیزم و آلودگی های مختلف و کمی متفاوت تر از گذشته است و این سنین را باید کمی کاست تا به مزاج درست رسید، مثلا سنین جوانی از نظر دکتر ابولحبیب بین ۲۴ تا ۳۵ است و میانسالی بین ۳۵ تا ۵۱ و پیری از ۵۱ به بالا.