طریقه مصرف مسهل ها و ملین ها

الف: ابتدا به مدت یک هفته الی دو هفته داروی ملین کننده (یعنی داروی نرم کننده مدفوع) مثل انجیر یا زیتون یا فلوس به بیمار می دهیم و در صورت عدم بهبودی به بیمار مسهل قوی تر مثل سنا می دهیم تا یبوست برطرف شود.

ب: در صورت وجود سابقه یبوست مقاوم تر برای قبل از غذا و بعد از غذا ملین کننده یا مسهل تجویز می شود مثلا” فلوس قبل از غذا و بنفشه بعد از غذا می دهیم.

ج: در صورت تکرار و یبوست حادتر چند گیاه ملین تر می دهیم و زمان مناسب آن صبح ناشتا از قبیل ترکیبات گلسرخ و سنا یا تر کیبات فلوس و سنا و یا ترکیبات بنفشه با گلسرخ و سنا می باشد.

د: برای درمان یبوست های خیلی سخت با استفاده از روش روغن های گیاهی است.