• از بین رفتن رطوبات اصلی بدن
  • غلبه خشکی بر مزاج مغز
  • احتراق اخلاط
  • اختلال هضم
  • ضعف قوت
  • تیرگی رنگ پوست

*اگر بیخوابی طولانی گردد ، قرد تسلط بر اعمال و رفتارش را از دست داده و احنمال بروز حالات جنون آمیز وجود دارد.