مزه غذاها تا حدودی می تواند نشانگر مزاج آنها باشدوغذاها با مزه های خاص دارای ویژگی های خاصی نیز هستند و بسته به شرایط افراد مصرف به جای آنها نقش درمانی داشته و مصرف نابجا بیماری زا خواهد بود.

غذای ترش:

 • معمولا مزاج سرد و خشک دارند.
 • مصرف زیاد آنها لاغر کننده بدن است.
 • ناسازگار با طبیعت (حرارت و رطوبت غریزی) بوده و باعث پیری زودرس میشود.
 • رفع گرمی و تشنگی ناشی از غذای شیرین میکند.
 • از تولید صفرا و جوشش خون جلوگیری میکند.
 • از ایجاد انسداد در مجاری بدن جلوگیری میکند.
 • مضر اعصاب بوده و ضرر آن با غذای شیرین کم شده و غذای شور نیز مانع نفوذ آن به اعصاب میشود.
 • ایجاد آروغ ترش و سوزش در معده میکند که غذای شور این حالت را کم میکند.

غذای شور:

 • معمولا مزاج گرم وخشک دارد.
 • مانع عفونت است.
 • ازبین برنده بی میلی غذا وبرطرف کننده سیری کاذب می باشد.
 • مانع نفوذ غذای ترش در اعصاب می گردد.
 • از آروغ ترش و سوزش معده ناشی از ترشی غذا جلوگیری میکند.
 • سستی دستگاه هاضمه ناشی از خوردن مواد چرب را اصلاح مینماید.
 • مصرف زیاد آن باعث ایجاد خشکی و تحریک عصبی و زبری دستگاه گوارش میکند که با غذای چرب رفع میشود.
 • مصرف زیاد غذای شور باعث لاغری بیمارگونه بدن وضعف بینایی میگردد.

غذای شیرین:

 • مزاج معتدل و گرمی دارد،اگر شیرینی زیاد باشد گرم و خشک است.
 • خاصیت غذایی زیاد دارد.
 • سازگار با طبیعت و چاق کننده بدن است.
 • سردی غذای ترش و ضرر ناشی از آن برروی اعصاب را رفع میکند.
 • مصرف زیاد آن ایجاد انسداد و گرفتگی در مجاری و عروق مختلف بدن می نماید.
 • رفع ضرر آن با غذای تلخ است.

غذای چرب:

 • غذاییت زیاد دارد.
 • خشکیدگی،تحریک عصبی و زبری دستگاه گوارش را که از خوردن غذای شور پدید آمده از بین می برد.
 • خیلی نزدیک به مواد بی مزه است و بدن را به اعتدال گرم می کند.
 • خاصیت سست نمودن و تلیین مزاج دارد که مواد شور ،تند،تلخ و گس از شدت این افعال می کاهند.
 • غذای چرب اگر بیش از اندازه مصرف شود دهانه معده را سست می کند و باعث رفلاکس می شود.