فرق منضج (پزنده اخلاط) با مسهل چیست؟

منضج اخلاط سوخته و قدیمی را می پزد و سپس حل می کند و در دسترس نیروهای هاضمه یا دافعه بدن قرار می دهد ولیکن مسهل کارش نرم کردن و یا لزج کردن اخلاط گوارشی به منظور تخلیه سریع آن از دستگاه گوارش می باشد. و از طرفی حیطه کار منضج مربوط به سراسر بدن است و بالعکس مسهل حضورش در دستگاه گوارش و حواشی آنست و به عبارت دیگر منضج اخلاط را در دسترس نیروهای بدن قرار می دهد و مسهل اخلاط را از دسترس نیروهای بدن به سرعت دور می کند.