• ورزش باعث تولید و افزایش حرارت غریزی می شود .
  • ورزش با تولید گرمای ملایم در بدن ، مواد دفعی را رقیق کرده و به طور منظم و مرتب آن ها را از جای خود حرکت داده و به خروج آنها از بدن کمک می کند و مانع تجمع مواد زائد و ایجاد بیماری می شود.
  • براثر ورزش ، مفاصل ، تاندون ها ، رباط ها و عضلات محکم می گردند.
  • اندام ها بر اثر ورزش برای پذیرش غذا آمادگی بیشتری می یابند، زیرا مواد دفعی آنها خارج شده و جای غذا خالی مانده است.
  • نیروهای جاذبه و دافعه ی اعضای بدن براثر ورزش تقویت می شوند.
  • رطوبت های بدن در اثر ورزش رقیق می گردند و مسامات (منافذ ریز بدن) باز می شوند.