دوران زندگی انسان ، برحسب حرارت و رطوبت غریزی به چهار مرحله اصلی تقسیم می شود:

۱- مرحله رشد : از بدو تولد تا سی سالگی ، غلبه گرمی و تری

۲- مرحله جوانی : بین ۳۰ تا ۴۰ سالگی، غلبه گرمی و خشکی

۳- مرحله میانسالی : بین ۴۰ تا ۶۰ سالگی ، غلبه سردی و خشکی

۴- مرحله پیری : از ۶۰سالگی به بالا ، متغیر با غلبه سردی و تری