مزاج اصوات

مزاج صداهای طبیعت

تمامی صداهای آرام و مداوم طبیعت، گرم هستند و انرژی بخش. از صدای زمزمه برگ درختان بید هنگام وزش باد تا صدای جریان آب جوی در جویبارها و صدای پرندگان همه گرم هستند. صداهای مهیب و ترسناک طبیعت دارای مزاج سرد هستند. مانند صدای رعد و برق، صدای زلزله از اعماق زمین و فراخنای کوه، صدای غرش عظیم سیل همه سرد هستند. از این رو پس از شنیدن چنین صداهایی باید غذاهای گرم مزاج تناول کرد و نوشیدنی های گرم نوشید. برخی اوقات نوشیدن فلزات خیلی گرم را توصیه می نمایند، مانند نوشیدن آب طلا (سکه طلا را به مدت ۱۴ دقیقه در لیوان پر از آب بیاندازید و سپس آب را بنوشید)

مزاج صداهای صنعتی

تمامی صداهای صنعتی سرد هستند، گرمازدا و سودا ساز موجب خستگی جسم شده و غلظت خون را فراهم می سازند. کلا انرژی تن انسان را می گیرند. مانند صدای موتور کارخانجات، موتور اتومبیل ها و و با سرعت زیادی سودا در بدن پدید می آورد. در نتیجه موجب بیماری هایی مانند وز وز گوش، خستگی اعصاب، سردرد، کم حوصلگی، استرس پذیری، فراموشی مقطعی، لرزش اندام، کم خوابی و تفکرات و رفتارهای سوداوی می شوند.

مزاج نواهای موسیقی

نواهای موسیقایی همه دارای توان ایجاد گرمی و سردی و خشکی در تن و روان انسان هستند. هر نوایی که موجب شور و نشاط و حرکت شده و ضربان نبض را افزایش دهد، نوای گرم و هر نوایی که موجب سستی، رخوت، سردی و غم گردیده و ضربان نبض را کاهش دهد، نوای سرد تعریف می شود. هر نوایی که موجب ایجاد واکنش سریع گردد، و انسان را از حالت آرام، شور و نشاط خارج سازد و باعث بروز واکنش های سریع گردد، نوای خشک تعریف می شود. اگر این واکنش از سر عشق و نشاط و امید و انرژی بود گرم و خشک و اگر از سر غم، نومیدی، یاس، دارای حس گریز، از خود بیخود شدن و رفتارهای غیرعادی گردد، سرد و خشک تعریف می شود.

مزاج آوای معنوی

آواهای معنوی مانند آوای قرآن، دعا، مناجات،اذان، سرودهای ادیان،دارای مزاجی گرم هستند و به روح و جسم انسان انرژی و توان می بخشند.

مزاج لحن و طنین صدا

صدای بم گرم است، صدای زیر سرد

لحن صدا نیز از گرمی و سردی برخوردار است. کلامی قاطع، صریح، بی پیرایه، دارای صراحت و هدفدار گرم است

کلام تردیدانگیز، شک آفرین، تردید و دودلی، دارای خستگی و یاس، سرد است.