قلب گرمترین و خشک ترین عضو بدن است زیرا قلب تنها عضوی است که همواره در حال حرکت است و لازمه حرکت زیاد ، حرکت وخشکی زیاد است . اگر قلب ، این حرارت و خشکی را از دست بدهد بزرگ و تنبل شده و دچار نارسایی می شود.

کبد گرم ترین و ترترین عضو است ، زیرا به عنوان مهمترین عامل رشد و تغذیه بدن عمل می کند و رشد ونمو بدن به واسطه گرمی و تری کافی به وجود می آید.

استخوان سردترین عضو است و غلبه خاک عنصری در آن باعث سخت بودن و ثبات می شود. در صورت غلبه رطوبت بر استخوان ، نرمی استخوان به وجود می آید .

چربی سرد و تر می باشد و افرادی که فعالیت کمی دارند دچار تجمع چربی و چاقی می گردند.

مغز سرد و تر می باشد زیرا به علت ورود اطلاعات فراوان به آن ،دچار غلبه گرمی و خشکی می شود و به همین جهت مزاج طبیعی مغز سرد و تر آفریده شده است تا دچار تحریک بیش از حد نشود.افزایش گرمی و خشکی مغز موجب تحریک پذیری ، بیخوابی و اضطراب می شود.

پوست معتدل ترین عضو بدن است که معتدل ترین قسمت آن نیز پوست دست و انگشتان می باشد . نوک انگشت سبابه معتدل ترین بخش انگشتان است.