مزاج عطرها

با استشمام هر عطری در بدن انسان حالتی پدید می آید که موجب بروز گرمی یا سردی، انرژی یا بی حسی و بی حالی، آرامش یا رخوت و سستی، فراموشی یا تیزهوشی می گردد.

عطرها نیز غذای مغز محسوب می شوند و ما باید براساس قواعدی از آن عطرها بهره بگیریم. اگر از این قواعد استفاده نکنیم عطرها نیز می توانند برای ما عوارضی پدید بیاورند.

مثلا یک فرد گرم مزاج با استشمام عطر گرم دچار سردرد می شود ولی همین بوی گرم موجب آرامش فرد سرد مزاج می گردد. بر عکس این حالت وقتی فردی سرد مزاج بوی ترشی یا هر بوی سرد دیگری استشمام کند موجب ایجاد سردرد و سستی مغز و بی حوصلگی وی می گردد.

عطرهای گرم: گل محمدی، گل مریم، گل یاس، عطر تیزور و … و عطرهایی مانند بوی مشک خیلی گرم است.

عطرهای سرد: بوی سرکه، آب لیمو، ترشی ها، بوهای اسیدی، بوی تعفن و … و بوی مواد شیمیایی مانند بنزین، نفت و گاز، تینر، وایتکس، ضدعفونی کننده هااثرات سردی بخش برروی مغز دارند و استمرار استشمام آنها موجب اختلال اعصاب و حتی فراموشی می شود.