مزاج غذاها

غذاها به طور کلی به چهار دسته بزرگ و دو دسته کوچک تقسیم می شوند:

  • یک وعده غذای سرد
  • یک وعده غذای گرم
  • یک وعده غذای گرم و خشک
  • یک وعده غذای سرد و خشک

غذاهایی که می خوریم و در بدنمان انرژی، گرمی لمس و قوت پدید می آورند، گرم مزاج هستند.

غذاهایی که می خوریم و در بدنمان سستی و بی حسی و ضعف به وجود می آورند، غذاهای سرد هستند.