مزاج مو

رشد زیاد مو نشانه این است که بدن زیاد مرطوب نیست و مقداری رو به خشکی دارد.

رشد مو کم باشد یا نشانه این است که در محل رشد مو خون وجود ندارد یا اینکه مزاج بسیار مرطوب است.

پیچ پیچ بودن موی سر، نشان از گرمی و خشکی مزاج است و صاف بودن موی سر نشان از رطوبت و سردی مزاج است.

موی سیاه نشانه داشتن مزاج گرم و موی سرخ مایل به زرد نشانه مزاج معتدل، موی سفید یا نشانه رطوبت و سردی است یا نشانه خشکی شدید است.