مزاج پوست

سفیدی پوست نشانه عدم یا کمبود خون و سردی مزاج است.

سرخی پوست نشانه زیادی خون و گرمی مزاج است.

زردی و رنگ زرد مایل به سرخ نشانه گرمی زیاد است.

کدری رنگ پوست نشانه سردی شدید و خون کم است.

سیاه مایل به زرد نشانه گرم مزاجی است.

رنگ سیاه بادمجانی نشانه سردی و خشکی مزاج (سودا) است.

رنگ سربی نشانه مزاجی سرد و مرطوب است.