مزاج چهره ها

تماشای صحنه های مختلف تاثیر مثبت یا منفی در افراد دارد. برای مثال دیدن انسانهای ناشکر، ظالم، کینه توز و بدجنس سردی زا و ناامید کننده است. و برعکس تماشای چهره پدر و مادر و انسان های مومن گرمابخش است. از جمله صحنه های گرم می توان به تماشای صفحات قرآن و صفحات دعا که موجب افزایش نور چشم می شود، اشاره کرد.

تماشای چهره نامحرم و صحنه های گناه به شدت سرد و خشک است. تماشای صحنه های جنسی سودازاست. این صحنه ها در ابتدا موجب گرمی و تحرک است و سپس سردی می آورد. به همین دلیل موجب سستی جسم و روح می شود. دیدن صحنه های نفرت انگیز ظلم و جنایت، سردی بخش است.