مرطب : یعنی رطوبت بخش مثل هندوانه، ماء الشعیر طبی

مجَفِف : یعنی خشک کننده

ملطف : یعنی لطیف کننده مثل بابونه

مفَتح : یعنی گشاینده انسدادها

مقَطع : یعنی جدا کننده

معرق : یعنی عرق آور

مدِر: یعنی ادرار آورنده

مبَرد : یعنی سرد کننده

ملین : یعنی لینت آورنده و نرم کننده شکم

مسهل : یعنی اسهال آورنده

مُنضِج : یعنی اعتدال دهنده قوام اخلاط و مواد

لزج : یعنی چسبنده

بارد : سرد

حار: گرم

لطیف : دوا یا غذایی که بعد از ورود به بدن ، به آسانی تحت تاثیر کیفیت بدن قرار گیرد و به اجزای بسیار کوچکی تقسیم شود و از این رو بتواند در تمامی اجزای بدن به سرعت نفوذ کند.مانند زرده تخم مرغ عسلی

کثیف : دوا و یا غذایی است که اجزای آن به دشواری از کیفیت بدنی تاثیر بپذیرد و به سرعت در اجزای بدن نفوذ نکند.مانند گوشت گاو و بادنجان