اسفناجپختن با روغن بادام،دارچین،فلفل
بادامدر گرم مزاج:شکر،در سرد مزاج: مصطکی
بادمجانپختن با گوشت،روغن گاوی،سرکه،زیره
باقالیپوست کندن،جوشاندن در آب و دور ریختن آب آن،آویشن،پونه،گلپر،فلفل
برنجخیساندن آن در آب نخاله گندم و شیرین کردن آن مثل شیرین پلو
بهمربا کردن با عسل،انیسون و عسل
پستهآب انار،زرد آلو
پنیر تازهگردو،سیاهدانه،آویشن،عسل،نعنا
پیازشستن آن با آب و نمک و با سرکه خوردن و بعد ازآن آب انار و کاسنی خوردن و رافع بدبویی آن باقلا و مغز گردوی تفت داده شده
تخم مرغآویشن،فلفل،نمک و سرکه
جگردر سرد مزاج:با نمک و سرکه و دارچین و زیره وگشنیز خشک و کاملا بریان کردن،
در گرم مزاج::سرکه و گشنیز
جورازیانه،انیسون
چایدر گرم مزاج:فوفل و شیر بز،در سرد مزاج:مشک،میخک طبی،زنجبیل،دارچین و زعفران
خیارنمک،رازیانه،زنیان،عسل،زیره
رطبکاهو با خیار و سکنجبین
روغن و کرهنمک،شیر و عسل
سیبعسل و دارچین و پرهیز از مصرف آب
سیب زمینیتنوری پختن،دارچین،نعناع،آویشن،زنجبیل
سیرپختن آن در آب با کمی نمک و اضافه نمودن روغن بادام و یا روغن کره و مصرف آن با گشنیز و سکنجبین و آب انار ترش و شیرین
شیردر گرم مزاج:شکر در سرد مزاج:عسل،دارچین
عدسکاملا پختن ان با روغن کنجد تازه و یا روغن گاو و یا روغن بادام و یا سرکه و همراه گوشت پختن و خوردن
قارجپختن با نمک و شوید ،خردل ،روغن کنجد و زیتون ،آویشن،فلفل،زنجبیل
قهوهزعفران،زنجبیل،گلاب،نبات
کاهونعناع،کرفس،زیره،دارجین،سکنجبین
کدودر سرد مزاج:آب عسل،زیره،نعناع،فلفل،خردل در گرم مزاج:آبغوره
کرفسانیسون
کشکگلقند
کلمپختن با گوشت،روغن بادام،خردل
گردودر گرم مزاج:انار و سکنجبین
گلابنبات و شکر
هندوانهدر سرد مزاج:عسل و گلقند در گرم مزاج:سکنجبین
گوشت شترخوب پختن با نمک و شوید و روغن زیتون و اضافه کردن فلفل و زیره کرمانی و با مقداری خردل خوردن.در گرم مزاج:بعد از آن سرکه خالص یا ترشی کبر آشامیدن، در سرد مزاج:مربای زنجبیل خوردن
گوشت گاودر سرد مزاج و معده ضعیف:بسیار پختن آن و خوردن با سیر و خوردن عسل و شیرینی ها(به جز خرما)و تره تیزک و خردل پس از آن در گرم مزاج:سرکه
لوبیادارچین،زنجبیل،خردل،زیره،نمک،روغن زیتون،آویشن،فلفل،و پختن آن با گوشت
ماستزنیان،آویشن،گل سرخ،کشمش،نمک،پونه،نعناع،مربای زنجبیل
ماشدر سرد مزاج:ادویه معطر گرم مانند زیره،قرنفل،دارچینیی،فلفل،زنجبیل تازه،مصطکی،خردل
در گر مزاج:پختن آن با ترشی ها و نیز روغن بادام
ماهییدر مزاج سرد و تر و غلبه بلغم:زنجبیل پرورده،گلقند،ترشی کبر،سرکه،گلپر و عسل و پختن آن با روغن گاو ویا روغن بادام و یا کنجد و آویشن در گرم مزاجان :سرکه یا سکنجبین
موزسرد مزاج:مربای زنجبیل و عسل و شکر،در گرم مزاج:سکنجبین بزوری و شکوری
نخوددر سرد مزاج:زیره،شوید،دارچین، گلقند، در گرم مزاج: سکنجبین ساده و تخم خشخاش
هلوعسل و مربای زنجبیل