مصنوع زنده

ساختار بدنی ما اصولا از استخوان و توده های ماهیچه ای تشکیل یافته است. طول استخوان ها و اندازه و شکل ماهیچه ها تا اندازه زیادی بستگی به ساختار ژنتیکی دارد. تغذیه نقش اصلی را در شکل گیری این بافت ها بر عهده دارد. ما نیز به سان یک درخت به واسطه خصوصیات ژنتیکی ویژه ای که داریم، رشد می یابیم. این خصوصیات همانند یک الگوی ساختاری، گونه ای از جانداران را از گونه ای دیگر متمایز می سازد. به همان ترتیبی که یک کاج به درخت کاج تبدیل می گردد نه به یک درخت نارون. ما نیز همانند درختان به مواد غذایی که از زمین گرفته می شود نیاز داریم تا ساختار بدنی خود را ساخته و پدیدار سازیم. یک درخت کهنسال در رویارویی با طوفان ها و حوادث طبیعی از خود واکنش نشان می دهد و مقاومت می کند. می توان چگونگی تغذیه آن، و این که آیا می بایست جهت دست یابی به نور، پیچ و تاب بخورد را مشاهده نمود. ما نیز از طریق زبان صامتی که تنظیم کننده وضعیت های جسمی و الگوهای تنشی ماهیچه ای ما است، واکنش نشان می دهیم. این واکنش نه تنها بستگی به کیفیت ژنتیکی و تغذیه ای، بلکه بستگی به بقا و تطبیق ما با شرایط روانشناختی و عاطفی نسبت به محیط آب و هوائی زندگی مان دارد. بافت های بدن ما تبدیل به یک حافظه زنده و لطیف از تجربیات و نگرش های ما اعتقادات و مکانیسم های دفاعی ای که جهت زنده ماندن از خود بروز می دهیم می گردد. ما مصنوعات زنده ای هستیم که تنفس می کنند و زندگی ما بر پایه تعاملی است که با حیات داریم.

استخوان ها و مفصل ها کار اهرم را انجام داده و چهارچوب بدن را تشکیل می دهند لیکن به تنهایی قادر نیستند بدن را حرکت دهند. حرکت حاصل انقباض و انبساط بافت های ماهیچه ای است که با استخوان ها مرتبط نیستند. فیبرهای ماهیچه ای در نتیجه بارهای الکتریکی و تغییرات بدنی موجود در محیط بافت ها، انقباض و انبساط می یابند (کوتاه و بلند می شوند). بدن انسان یک باطری طبیعی است، که انرژی الکتریکی خود را در یک محیط یونی مایع تولید می کند. حوزه الکترومغناطیسی بدن انسان تحت تاثیر قوانین دو قطبی است که شبیه حوزه مغناطیسی کلاسیک می باشد. از طریق سامانه عصبی خودکار است که واکنش های عاطفی سبب رها شدن ذرات بسیار کوچک شیمیایی از غدد درون ریز به جریان خون و بافت ها می گردد. این ذرات شیمیایی قابلیت هدایت یونی را در بافت های بدن تغییر می دهد. بنابراین عواطف بر وضعیت الکتریکی بدن تاثیر گذاشته و محیط سلول ها و بافت های بدن را به طور غیر مستقیم تغییر می دهد.