نوشیدن آب بیش از نیاز بدن و بدون احساس تشنگی حقیقی به طور مداوم ،احتمال بروز عوارض زیررا به دنبال دارد:

  • ضعف و سستی اعصاب
  • ضعف معده
  • ضعف کبد
  • بدرنگی پوست صورت و بدن
  • فراموشی و کند ذهنی
  • نزله ها
  • ورم دست و پا و زیر چشم
  • آسیت(حد نهایی بیمای های کبد)