منشا داروهای طب سنتی

منشاء اصلی داروها سه دسته اند مواد حیوانی، گیاهی (نباتی) و معدنی (جماد) که آنها را موالید ثلاثه می نامند. و داروها می تواند مفرداً از هر یک از اینها و یا ترکیبی از این سه تشکیل شده باشد. اما اغذیه صرفاً یا نباتی اند و یا حیوانی و جمادات (مواد معدنی) خاصیت و شأن غذائیت انسان را ندارند. از مواد حیوانی مستعمل در طب سنتی ایران می توان به جندبیدستر، انواع پیه حیوانات و … اشاره نمود. مواد گیاهی که بخش عمده ای از داروها را شامل می شوند مانند: اسطوخودوس، بادیان، زیره و.. و از معدنیات یا جمادات مستعمل در طب سنتی ایران نیز می توان به حجرالیهود، انواع اطیان (گِل ها)، زاج، انواع نمک ها، پادزهر معدنی و …اشاره نمود.