تاثیر غذا و دارو

۱. با کیفیت خود اثر می گذارد.
۲. با صورت نوعیه خود عمل می کند (ذوالخاصیه)
به طور کلی هر جسمی که وارد بدن انسان می شود اگر با ماده خود در بدن اثر کند آن را غذا نامند و اگر با کیفیت خود که همان سردی و گرمی و رطوبت و خشکی باشد بدن را تحت تأثیر قرار دهد آن را دوا نامند و اگر با صورت نوعیه خود بدن را متأثر کند آن را ذوالخاصیه نامند.

ذوالخاصیه

داروی ذوالخاصیه به صورت نوعیه خود عمل می کند و به عبارت دیگر تاثیرش در بدن ربطی به مزاج شخص ندارد و در تمامی افراد یک خاصیت را اعمال می کند. البته این بدان معنا نیست که کیفیات موجود در آنها مهم و تاثیر گذار نیست، بلکه بدان معناست که علاوه بر کیفیت خود تاثیر دیگری نیز بر بدن می گذارند که ارتباطی به کیفیت آنها ندارد. مثلاً خاصیت ضد سرفه آویشن که در تمامی افراد چه گرم مزاج و چه سرد مزاج این خاصیت را دارد.