مغز

کیفیتنشانه های بالینی
مغز گرمسرخی صورت وچشم
رشد سریع موهای سر در دوره نوزادی
طاسی سر در پیری
سردرد در اثر آفتاب و غذاها و نوشیدنی های گرم
خواب سبک
زیرک ولی متغیر در رای(عدم ثبات رای)

مغز سردصافی موهای سر و شکسته نبودن آنها
رنگ صورت مایل به زردی و سفیدی
آسیب دیدن از هوای سرد و غذا و نوشیدنی سردی بخش
شیوع بیشتر زکام و نزله
ترشحات دِماغی زیاد(مثل ترشحات چشم ، بینی و پشت حلقی)
باریک بودن رگ های چشم(سرخی در چشم دیده نمیشود)
خواب کامل وسنگین
مغز خشکعدم وجود ترشحات از دِماغ و خشکی بینی
تیز و قوی بودن حواس پنجگانه
خواب کم
مجعد بودن موهای سر و طاسی زودرس
مطالب علمی را به کندی یاد می گیرد اما در صورت یاد گرفتن خوب نگه می دارد
مغز ترکندی حواس پنجگانه
ترشحات بسیار زیاد دِماغی
خواب سنگین و زیاد
مطالب علمی را به کندی یاد گرفته ، زود هم فراموش میکند
تغییر سریع رای
موها دیر رشد می کند و دیرتر نیز طاس می شود

قلب

کیفیتنشانه های بالینی
قلب گرمتنفس و نبض عظیم،سریع و متواتر
شجاعت
نشاط در کار و عدم کسالت
شتاب زدگی و زود خشمی در صورت تشدید گرمی
سینه پهن با موهای زیاد
قلب سردتنفس و نبض صغیر و متفاوت
بددلی
کسالت در انجام کارها
سینه بدون مو
قلب خشکنبض صلب
شخص آرام است ولی اگر خشمگین شود به آسانی آرام نمی گیرد
لجبازی
قلب ترنبض نرم
از هر محرکی سریعا متغیر شده،زود خشمگین و زود نیز آرام می شود

کبد

کیفیتنشانه های بالینی
کبد گرمگشادی وریدها
تولید صفرای زیاد
گرمی خون و اندام ها
تولید زیاد سودا در میانسالی
موهای زیاد برروی شکم (مخصوصا سمت راست)
کبد سردتنگی و باریکی وریدها
کمی رطوبت داخل وریدها
سردی خون و اندام ها
نبودن مو روی شکم
کبد خشک غلظت و کمی خون
صلابت وریدها
خشکی بدن
کبد تروریدهای نرم
تری زیاد خون
نرمی اندام ها

معده

کیفیتنشانه های بالینی
معده گرمهضم خوب غذا
فساد غذای سریع الهضم و ایجاد سردرد
معده سردترش شدن غذا در معده و ایجاد آروغ ترش
تمایل به غذاهای سردو بدتر شدن با آن
معده خشکتشنگی بسیار
تمایل به غذاهای خشک و بدتر شدن با مصرف زیاد آنها
معده ترتشنگی کم
تمایل به چیزهای تر