وضعیت گرم ترین، سردترین، مرطوب ترین اعضای بدن از دیدگاه طب سنتی

هر عضوی دارای مزاجی است که شایسته و متناسب آن عضو می باشد. بعضی از این اعضا گرم و بعضی سرد یا خشک و یا تر هستند.

مزاج گرم به ترتیب : قلب ، کبد ، ریه ، گوشت ، ماهیچه ، طحال ، کلیه ، شریان ها ، وریدها و پوست کف دست

مزاج سرد به ترتیب : پیه ، چربی ، مو ، استخوان ، غضروف ، رباط ، وتر ، غشاها ، عصب ، نخاع ،مغز و پوست

مزاج تر به ترتیب : چربی ، پیه ، مغز ، نخاع ، شش، جگر، طحال ، کلیه ، ماهیچه و پوست.

مزاج خشک به ترتیب : مو و ناخن ، استخوان ، غضروف ، رباط ، وتر ، غشا ، شریان ، ورید ، عصب حرکتی ، قلب ، عصب حسی و پوست