هوش هیجانی(عاطفی)

  • هوش هیجانی (عاطفی)، توانایی برای مدیریت اضطراب و کنترل تنش ها و انگیزه، امیدواری و خوش بینی در مواجهه با موانع در راه رسیدن به هدف است.
  • هوش هیجانی (عاطفی)، در حقیقت راهی است برای زیرک بودن.
  • هوش هیجانی (عاطفی)، همدلی است، درک این که اطرافیان شما چه احساسی دارند.
  • هوش هیجانی (عاطفی)، یک نوع مهارت اجتماعی است، همراهی با مردم، مدیریت عواطف و احساسات در روابط و توانایی ترغیب و رهبری دیگران. “

هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی شامل ۴ مهارت است:

  1. خود ( Self )
  2. دیگران (Others  )
  3. آگاهی (Awareness )
  4. اقدام ( Action)