در موارد زیر ورود به حمام ممنوع است:

  • در تب های عفونی باعث افزایش یافتن تب می شود
  • در مرحله حاد شکستگی یا زخم های بزرگ پوستی ، چون دو طرف جراحت را سست می کند و مواد به سوی آن جلب می شود مانع جوش خوردگی می گردد.
  • در صورت وجود ورم ، حمام باعث رقیق شدن مواد و حرکت آنها به طرف عضو متورم می شود .این اعضا به سبب ضعف قادر به دفع مواد از خود نمی باشند.