پماد

پمادها آب ندارند و به اندازه ی کرم ها، سریع در آب نفوذ نمی کنند. ۵۰۰ گرم ژله یا پارافین با موم + ۱۰۰-۵۰ گرم گیاه خشک.

موم را روی حرارت غیرمستقیم نرم کرده، بعد از آن گیاه را اضافه کرده و تا ۲ ساعت حرارت می دهیم. پس از آن از روی حرارت برداشته و می فشاریم و تا گرم است درون ظرف را پر می کنیم.