پودر

برای تهیه ی پودر، گیاه خشک شده را در هاون به صورت پودر درآورده و سپس با الک ریز، الک می کنند. جهت کاربرد در مصرف خوراکی، مقدار مورد نظر از پودر را در یک قاشق غذاخوری شیر یا آب حل کرده و میل می کنند. جهت مصرف خارجی مثل سایر پودرها به قسمت مورد نظر پاشیده می شود.