گیاهان امراض زنانه (GYNECOLOGICA)

این گیاهان التهاب ماهیچه های صاف در باسن کوچک (رحم،مجاری ادراری) و دردهای عادت ماهانه را کاهش می دهند. برخی از این مواد روی رحم خصوصا در زمان بارداری(خونریزی رحم پس از وضع حمل یا سقط جنین یا تورم) به عنوان درمان عمومی تحریک کننده تحت نظر دقیق پزشک اثرات سودمندی دارند.

گیاهانی که در امراض زنانه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: رازیانه ، بومادران ، پنیرک

مواد شیر آور که ترشح شیر را تحریک می کنند عبارتند از : رازیانه ، انیسون