گیاهان تلخ (AMARA)

داروهای گیاهی هستند که روی کار معده، خصوصا در هنگام بی اشتهایی تاثیر می گذارند،انواع مختلفی از آن را قبل از غذا مصرف می کنند از قبیل: گیاهان تلخ خالص، قنطوریون صغیر، جنتیان، شبدر آبی، گیاهان تلخ معطر(مواد تلخی که همراه مواد معطر باشند)نظیر: درمنه، قصب الذیره، سنبل خطائی طبی.

گیاهان تلخ قابض: این گیاهان در عین حال کمی قابض بوده برای زکام ها و گاستریت های سبک(پوست کندورانگو) به کار می روند. (قصب الذیره محتوی یک اسانس طبیعی و خصوصا مواد تلخ است. از آن در داروسازی استفاده می شود.)

گیاهان تلخ لعابدار: گیاه پای خر، شاهدانه، گیاهان قابض داروهای منقبض کننده (Astringentes) این مواد روی بشره یا مخاط با تشکیل رسوبات سخت همراه با بافت پروتئینی تاثیر می گذارند. آن ها آب موجود در بافت ها را می گیرند و با کم و بیش خشک کردن آن ها اثر ضد تورمی نیز دارند. این مواد اغلب از ترکیبات تانن هستند.

این گروه شامل شمش بری، مورد، گل غافث، هوفاریقون، مریم گلی، انجبار، گوش خر، گل مینا (امراض جلدی،اگزمای متورم و عفونی)، تره تیزک، سنفتیون، پوست درخت بلوط و بید، ریشه ی بابا آدم، گل سنگ الکیمی، درخت گردو، توت روباه، هفت بند، آویشن، دم شیر و زوفا می شود.