گیاهان خلط آور لعابدار (EXPECTORANTE MUCILLAGINOSE)

گیاهان دارویی ایجاد خلط را تسهیل می نمایند. آن ها محتوی لعاب های گیاهی هستند که با جذب رطوبت باد کرده قسمت دیگر را مرطوب می کند و این به دلیل خاصیت جذب آب این مواد است. آن ها همچنین ورم منطقه ای را که قسمت ورودی نای را احاطه نموده است با تسکین سرفه، کاهش می دهند.

(گل زیرفون خشک شده داروی بسیار خوبی برای سرماخوردگی است. جوشانده آن را ترجیحا با عسل شیرین می کنند و می نوشند و داروی خوبی برای عرق کردن است. در اکثر موارد گل زیرفون معطر را که برگ آن قلبی شکل است، مصرف می کنند.)

برخی از این گیاهان علاوه بر لعاب محتوی اسانس های روغنی و ساپونین هستند. از میان این گیاهان می توان از پنیرک، گل ماهور، خطمی و بارهنگ نام برد.