گیاهان داروئی و داروهای گیاهی

ابن سینا همواره از گیاهان دارویی در درمان اصلی بیماری ها استفاده می کرد و در کتاب قانون خود خواص درمانی این گیاهان را شرح داده است.

گیاهان دارویی:

گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آن ها حاوی مادهٔ موثره است. این ماده که کمتر از ۱% وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد، دارای خواص دارویی موثر بر موجودات زنده است.

داروهای  گیاهی:

حاصل تبدیل برخی گیاهان به دارو در کارخانه های داروسازی و طی فرآیندی خاص و استریل هستند.