گیاهان ضد آسم (ANTIASTHMATICA)

گیاهانی که محتوی آن ها برای مبتلایان به تشنجات ریوی همراه با آسم مفید است، عبارتند از: رازیانه، دارچین ، عناب ، صبرزرد، تاتوره، برگ بارهنگ ، زنجبیل