گیاهان ضد انگل (ANTHELMINTHICA)

گیاهانی که علیه انگل های روده به کار می روند عبارتند از: سرخس نر، قازیاغی، هویج، پیاز، شاه تره، انار، زبان در قفا، کدو.