گیاهان ضد تومور (CYTOSTATICA)

این گیاهان محتوی مواد ضد توموری(غده) هستند. گیاهانی نظیر دارواش، نیلوفر آبی و خصوصا نیلوفر مناطق حاره و آلکالوئیدهای پروانش دارای این مواد هستند.